blog-post image

Khách hàng chuyển tiền và yêu cầu nhận tiền

Ở đây có tất cả các thông tin về các giao dịch tài chính trên BIZTE. Các bạn vui lòng đọc kỹ và thực hiện đúng như những gì được miêu tả sau đây:

Để xác nhận thực hiện dự án, chủ dự án phải chuyển tiền vào tài khoản của BIZTE như thông tin dưới đây, khi chuyển tiền phải ghi rõ mã số của dự án. 

Chủ dự án chuyển tiền cho đơn vị gia công vào các tài khoản sau: 

Ngân hàng: Vietcombank 
Số tài khoản: 0381002452529 
Tên tài khoản: La Quang Trí

Số tiền trên được lưu giữ trong tài khoản của BIZTE. Khi dự án được thực hiện xong, đơn vị gia công và chủ dự án bấm nút kết thúc dự án. Khi đó đơn vị thực hiện gia công có quyền yêu cầu nhận tiền.

Để đảm bảo giao dịch thành công, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với các giao dịch trao đổi tin nhắn qua lại trên BIZTE, các giao dịch không qua BIZTE, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Khuyến cáo tất cả các khách hàng: 
- Là đơn vị gia công, khi giao dịch bên ngoài BIZTE, có nguy cơ khách hàng không trả tiền và khi đó bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bạn sẽ bị loại khỏi danh sách đơn vị gia công trên BIZTE.
- Là chủ dự án, khi giao dịch bên ngoài BIZTE, nguy cơ người gia công nhận tiền cọc nhưng không thực hiện hợp đồng và biến mất khi đó bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự mất mất của mình. Bạn cũng sẽ bị loại khỏi danh sách các chủ dự án trên BIZTE.